ukurainajin: (Default)
[personal profile] ukurainajin
Приділив одразу багато часу гранню у «Відьмака 3». А ще купив посібник з невідкладної медичної допомоги для водіїв. От вивчаю його і думаю: треба задіяти і прокачати оцей скіл з бандажування…

Давно ще, на консультації до заліку дивився на аудиторію і машинально розмірковував, яка людина може через яку на вільне місце перескочити. Бо перед цим два дні розв'язував головоломку у грі Shivers-2. Там кульки мають стрибати через суміжні на вільне місце. При цьому знищується кулька, через яку стрибають, а мета — щоби остання кулька потрапила після стрибка у дірку в центрі.

І усе життя таке. Психологи, мабуть, знають назву для цього ефекту, коли мозок зациклюється на інтенсивній діяльності за якимись правилами.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Хто це

ukurainajin: (Default)
ukurainajin

October 2017

S M T W T F S
12 3 4 5 67
8 91011 12 1314
15 16 1718 192021
22232425262728
293031